Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
11Wprowadzenie
1.3.Pompyciepłazagadnieniaelementarne
Ztechnikąchłodnicząwsposóbbezpośrednizwiązanajesttakże
technikapompciepła9którejzadaniemjestdoprowadzanieciepłado
ogrzewanegoośrodkawceluuzyskaniaiutrzymaniatemperaturywyż-
szejodtemperaturyotoczenia.
Działaniepompyciepłaprzedstawionowsposóbideowynarys.1.7.
Jakwidać9pompaciepłarealizujeidentyczneprocesytransportuener-
gii9czylipobieraciepłozośrodkaotemperaturzeniskiej(najczęściej
jestnimotoczenie)9pobieraenergięnapędowąorazoddajeciepłodo
ogrzewanegoośrodkawtemperaturzewyższejodtemperaturyotocze-
nia.Awięczasadadziałaniaorazzasadniczerozwiązaniakonstrukcyj-
nepompyciepłanieróżniąsięodtychwurządzeniachchłodniczych.
Cowięcej9wniektórychprzypadkachurządzeniechłodniczemożebyć
wprostzastosowanejakopompaciepła.Najistotniejszymiróżnicami
międzyurządzeniamichłodniczymiapompamiciepłasą:
celdziałaniaurządzeniaizwiązaneztymrozwiązaniawymagające
współpracyzukłademgrzewczymbudynkuwprzypadkupompcie-
płaoraz9przykładowo9chłodnicząkomorąskładowąlubsystemem
klimatyzacjipomieszczeńwprzypadkuurządzeńchłodniczych;
zakrestemperaturpracy:wprzypadkuparowychpompciepła(naj-
częściejstosowanychwpraktyce)temperaturaparowaniajestniższa
odtemperaturyotoczeniaizależyodośrodka9zktóregojestpobie-
raneciepło(np.powietrzeatmosferyczne9grunt9rzeka9jezioro)oraz
Rys.1.7.Transportenergiiwpompieciepła
12