Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
2151Przemianytermodynamiczne
przyzałożeniu9żeparęprzegrzanączynnikachłodniczegomożnatrak-
towaćjakogazdoskonały.Pozwalatonaznaczneuproszczenieobliczeń9
jednakżekosztemdokładności.Bardziejszczegółoweinformacjedoty-
czącerównaństanuczynnikówchłodniczychzamieszczonowczęściC.
2.5.Przemianytermodynamiczne
Wurządzeniachchłodniczychipompachciepłazachodzązłożone
procesyfizyczne9którestanowiązamkniętyobieg(cykl):czynnikchłod-
niczypozrealizowaniuwszystkichprzemianzachodzącychwposzcze-
gólnychelementachskładowychurządzenia9powracadoswoichpocząt-
kowychparametrówroboczych.Naprzebiegtychprocesówmająwpływ
właściwościtermodynamiczneczynnikachłodniczegoorazparametryro-
bocze9awpewnymstopniutakżekonkretneuwarunkowaniawynikające
zkonstrukcjiurządzenia9sposobuorazokresujegoeksploatacji.Każdy
ztychprocesówzachodzinieodwracalnie9aniektóreznichprzebiegają
wbardzokrótkimczasie.Bardzodokładnyopisrzeczywistychprocesów
zachodzącychwtakichwarunkachjestnadzwyczajtrudny9oilewogóle
możliwy.Naogół9zwłaszczadlapotrzebpraktycznejocenyzjawiskza-
chodzącychwurządzeniachchłodniczych9takszczegółowyopiszjawisk
niejestkonieczny.Dlategocałyobiegczynnikawurządzeniuchłodni-
czymdzielisięnacharakterystyczneprzemianytermodynamiczne9które
omówionowsposóbsyntetycznywponiższychpunktach.
2.5.1.Przemianaizobaryczna
Przemianaizobarycznazachodziwwarunkachstałegociśnienia.
Zakładasię9żeprzemianatakazachodziprzykładowowwymiennikach
ciepła.Wartozauważyć9żeciśnienieczynnikaprzepływającegoprzezka-
naływymiennikaciepłaobniżasięwwynikuoporówprzepływu9tym
niemniejdlacelówuproszczonejanalizypracyurządzeniazjawiskoto
możnapominąć.Wzwiązkuztymnaogółzakładasię9żeprzemianyza-
chodzącewparowniku9wskraplaczulubteżinnychwymiennikachcie-
płaprzebiegająizobarycznie.Moccieplną
przekazywanądoczynnika
wwymiennikuciepła(rys.2.7)obliczyćmożnaznastępującejzależności:
9
(2.20)
gdzie
-strumieńmasyczynnika[kg/s]9h
wl9h
wyl-entalpiewłaściwe
czynnika9odpowiednionawlocieiwylociezwymiennika[kJ/kg].
31