Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
2
Podstawytermodynamiczne
działaniaurządzeńchłodniczych
2.1.Odwracalnośćprzemian
Procesyfizycznetakiejaksprężanie9rozprężanieitp.9określasię
mianemprzemiantermodynamicznych.Wszystkieprocesy(przemiany
termodynamiczne)zachodzącewukładachtechnicznychzjawiskami
nieodwracalnymizuwaginawystępowanietarcia9atakżeróżnictempe-
ratur.Jeśliwrzeczywistymzjawisku(naprzykładsprężaniu)występuje
tarcie9towydzielasięciepłotarcia9któreprzekazywanejestdootoczenia.
Gdybychciećodwrócićprzebiegzjawiskasprężania9towanalizowanym
przykładziebyłobytozjawiskorozprężania9wktórymprzebiegzmian
ciśnienia9temperaturyorazobjętościbyłbyprzeciwny9niżwprocesie
sprężania.Jednakże9kierunkutransportuciepłatarcianiedasięodwrócić
-zostanieonoponownieprzekazanedootoczenia.Zjawiska9wktórym
występujetarcieniedasięzatemcałkowicieodwrócić.
Podobniejestzprocesemtransportuciepła-jestonoprzekazywa-
nesamorzutnieodośrodkaotemperaturzewyższejdoośrodkaotem-
peraturzeniższej.Odwrócenietegoprocesu9czyliprzekazanieciepła
odośrodkaotemperaturzeniższejdoośrodkaotemperaturzewyższej
nigdyniezajdziewsposóbsamorzutnyiwymagazastosowaniawtym
celuurządzeniachłodniczegolubpompyciepła.
Takwięc9przemianyodwracalneniezachodząwrzeczywistych
układach9leczmożnajetraktowaćjakoprzemianyidealne.Jestwysoce
pożądane9abywszelkieprzemianyprzebiegaływsposóbjaknajbardziej
zbliżonydoprzemianodwracalnych9wszelkieurządzeniatechnikiciepl-
nejpracująwówczasznajwiększąefektywnościąenergetyczną.Należy
zatemdążyćdoprowadzeniaprzemiantermodynamicznychwwarun-
kachjaknajmniejszychstratwywołanychtarciem9natomiastprzyprze-
kazywaniuciepłanależydążyćdojaknajmniejszychróżnictemperatur.
14