Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
Wstęp
Popularnośćterapiipedagogicznejjestdostrzeganazarównowliteraturze,
jakipraktyce,czegoprzejawemjestpodejmowanietejproblematykinałamach
różnychczasopism,wzrostliczbynauczycielizdobywającychkwalifikacjespecjali-
stycznewzakresieterapii,jakrównieżuruchamianieróżnychformdoskonalenia
zawodowegodlanauczycieli-terapeutów.
Aktualnieterapeutyczneformypomocyuczniomprzeżywająrenesans,podob-
niejakreedukacja1wlatach70.i80.ubiegłegostulecia.Tenczaswzmożonego
zainteresowaniaterapiąsprzyjadziałaniompopularyzującymwiedzęoniej,
dyskusjommerytorycznymimetodycznymnatematsposobówjejrealizacji,co
uzasadniafaktpojawieniasiętejpublikacji.
Niniejszaksiążkajestodpowiedziąnapotrzebyosóbzajmującychsięwycho-
waniemwaspekcieterapeutycznym,ajejodbiorcamimogąbyćróżnepodmioty:
rodzice,nauczyciele,wychowawcy,opiekunowie,terapeuci.Adresatempublikacji
mogąteżbyćosoby,któreprzygotowująsiędobyciaterapeutą,awięcstudenci,
słuchaczestudiówpodyplomowych,kwalifikacyjnychczywarsztatówmetodycz-
nychzzakresuterapiipedagogicznej.
Uzasadnieniemdlapodjęciatakiejtematykisą:brakaktualnejpublikacji
traktującejoproblemieterapiipedagogicznejzuwzględnieniemnowychosiąg-
nięćnaukowychiwynikówbadańorazprawneusankcjonowaniestanowiska
terapeutypedagogicznegowszkole(2013).Tematykaterapiipedagogicznej
stanowiprzedmiotopracowańteoretycznychimetodycznychdwóchpopularnych
1
Termintenjestnieaktualny,jakkolwiekwystępujeonwlicznychpublikacjach
pedagogicznych.Wniniejszejpublikacjijestużywanywodniesieniudotytułówprac,
formalnieprzyjętychokreśleńpracyterapeutycznej,zwłaszczazlat70.–90.minionego
stulecia.ZdaniemMartyBogdanowiczn(ł)reedukować-znaczyprzywracaćutracone
umiejętności.Dziecizdysleksjąrozwojową,nigdynieumiałyczytaćipisać,dlategotermin
oznaczającyprzywracanieutraconychumiejętnościczytaniaipisanianieodpowiada
określonemuzjawisku”(zob.M.Bogdanowicz,Odysleksjiczylispecyficznychtrudnościach
wczytaniuipisaniuodpowiedzinapytaniarodzicówinauczycieli,Linea,Lubin1994,s.116).