Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
RozdziałI.Terapiawujęciuinterdyscyplinarnym
23
Terapiajestwięcpojęciemniejednoznacznym,którewpraktycepedagogicznej
odnosisiędowieluformdziałańpomocowych:uzupełnianiabrakówszkolnych
(Kupisiewicz,Okoń),rozwiązywaniaproblemówwychowawczych(Miller,Konop-
nicki,Bandura)czykorygowaniadeficytówrozwojowych(Spionek,Zakrzewska,
Bogdanowicz,Czajkowska,Herda,Jastrząb,Kaja).Najbardziejoptymalnymodel
terapiiłączyoddziaływaniaukierunkowanenasferępoznawczo-emocjonalną,
atakżeruchową
37
zdziałaniamiskierowanyminaśrodowiskowychowawcze
uczniaiwłączeniemdowspółpracyjegorodziców.
Uzasadnieniemdlatakiegorozumieniaterapiipedagogicznejjestkoncepcja
holistycznego,całościowegorozwojudzieckaipostulowanegoprzezStanisławę
iAgnieszkęWłochmodeludiagnozycałościowej38,którajestpunktemwyjścia
dopracyterapeutycznej.Każdynauczycielpowinienwiedzieć,czymjestterapia,
psychoterapiaiwychowaniejakoterminyprzenikającesię,aleteżznaćirozumieć
takiepojęcia,jak:korekcja(wyrównywanie),kompensacja(zastępowanie)czy
stymulacja(dynamizowanie)rozwoju.
1.3.WYBRANEKONCEPCJEPEDAGOGIKIIICH
ZNACZENIEWROZWOJUMYŚLITERAPEUTYCZNEJ
Terapiapedagogicznaplasujesięwobszarzenauczaniaiwychowania,stąd
uzasadnieniedoposzukiwaniajejzwiązkówzkoncepcjaminaukowymipeda-
gogiki.Pierwotnie,jakjużbyłowspomniane,byłaonaobecnawpedagogice
specjalnej,którajakgłosiJanPańczyknterapiamistoi”
39
.Jejkorzeniesię-
gajądopierwszychformpomocydzieciomzaniedbanym,czegoprzykładem
jestpublikacjaDzikuszAveyrontraktowanajakostudiumprzypadkudziecka
zniepełnosprawnościąumysłową,zaniedbanegoedukacyjnieineurologicznie.
Stworzyłaonaprzestrzeńdlaposzukiwańformpomocy,ratowaniaiwsparcia.
Konsekwencjątychposzukiwańbyłopojawieniesiędwóchkierunkówrozwoju
terapii:psychoedukacyjnej,stworzonejprzezpedagogów,którejprzedmiotem
trudnościwuczeniusię,orazpsychologicznej,którejprzedmiotemjestrozwój
psychicznydzieckawaspekcietworzeniawarunkówdlastymulacjipoznawczej
iemocjonalnej.
Terapiarozwijałasięwrazzewolucjąkoncepcjiwychowania,którewyznaczały
jejprzebiegzuwzględnieniemjakościrelacji,stylupracy,wyznaczanychcelów
37
ZgodniezkoncepcjąrozwojupsychoruchowegoHalinySpionekczykoncepcją
deficytumóżdżkowegoAngelliFawcett.
38
S.Włoch,A.Włoch,Diagnozacałościowawedukacjiprzedszkolnejiwczesnoszkolnej,
Żak,Warszawa2009.
39
J.Pańczyk,Pedagogikaspecjalnaterapiamistoi,[w:]J.Pańczyk(red.),Forumpedagogów
specjalnychXXIwiekut.3,Wyd.UŁ,Łódź2002.