Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
RozdziałI.Terapiawujęciuinterdyscyplinarnym
19
funkcjonujeterminnterapiapedagogiczna”,upowszechnionyzasprawąM.Bog-
danowiczdlaokreśleniaspecyfikipracyterapeutycznejnauczycielazuczniem
zdysleksjąrozwojową,któryzastąpiłterminnreedukacja”odnoszącysiębardziej
doosóbzdysleksjąnabytą.Terapiapedagogicznaaktualniejeststosowana
zamienniezpojęciemnzajęciakorekcyjno-kompensacyjne”.
Niejednoznacznośćterminologicznajestwynikiemdynamicznegorozwoju
naukpsychologicznych,pedagogicznych,obecnościterapiipedagogicznejwkil-
kusubdyscyplinachpedagogikiidowodzidużejaktywnościosóbzajmujących
sięproblematyką.Stanowiteżpolepolemik,dyskusjinaukowych,wktórych
prezentowaneróżnestanowiska.EdytaGruszczyk-Kolczyńska
22
uważa,że
używanieokreślonegoterminuwarunkowanejestprzyjęciemcelu,centralnego
punktudziałań.Jeżelitympunktemtrudnościzwiązanezuczeniemsięczytania
ipisania,todziałaniaterapeutycznenazywanereedukacją(zczymniezgadza
sięM.Bogdanowicz),jeżelipunktemcentralnymjeststymulacja,korektaczy
kompensacja,będątodziałaniakorekcyjno-kompensacyjne.Konsekwencjątej
różnorodnościstosowaniaterminówjestrozmywaniesięsensuiistotywłaści-
wychdziałań,któreplasująsięnapograniczuróżnychokreśleń.Konsekwencją
tegojestnadmiernaswobodawnazywaniuterapiąróżnychczynności,którenie
opartenakonkretnejkoncepcjiczyteoriinaukowej,asprowadzająsiędo
poprawy,nauczania,kompensacji,wyrównywania,stymulowania,rewalidacjiczy
rehabilitacji.Zacierasiętugranicamiędzydydaktykąaterapią,któraczęściej
przypominanauczanieaniżelileczenie.Dywagacjenatematkonsekwencjisto-
sowaniawielupojęć,różnychterminówniekończącesięinieprzyniosłyjak
dotądsatysfakcjonującychrozwiązań,czegodowodempraceEdytyGruszczyk-
-Kolczyńskiej,DanutyKołodziej,AdamaStankowskiego,JackaBłeszyńskiego23.
1.2.TERAPIAAPSYCHOTERAPIAIWYCHOWANIE
Wychowaniejestpodstawowąkategoriąwpedagogice,definiowanąna
wielesposobówistanowinieskończonyproces,któryobejmujejednostkęod
chwiliurodzenia.Zastanowieniesięnadistotąwychowaniaizgłębianiejego
koncepcjipozwalanalepszepojmowanieirealizowaniezadańwychowawczo-
-terapeutycznychpedagoga-nauczyciela.Wdobiewszechobecnegokryzysucoraz
22
E.GruszczykKolczyńska,D.Kołodziej,Pracakorekcyjno-wyrównawczazdziećmi
wmłodszymwiekuszkolnym,Wyd.UniwersytetuŚląskiego,Katowice1980.
23
Zob.E.Gruszczyk-Kolczyńska,D.Kołodziej,Pracakorekcyjno-wyrównawczałop.
cit.;A.Stankowski,Terapiapedagogicznawprowadzenie,nChowanna”2009nr52(65),
T.1,s.9-33;J.Błeszyński,Miejsceterapiipedagogicznejwpedagogicespecjalnej.Studium
terminologiczne,[w:]Z.Gajdzica(red.),Wokółproblemówedukacjiisocjalizacjiosób
niepełnosprawnych,idee,koncepcje,Impuls,Kraków2011.