Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
Wprowadzenie
Kontrolawzakresiewywiązywaniasięobywateliznałożonejnanich
wdrodzeustawowychobowiązkówpodatkowychpowszechnejpowinności
pokrywaniakosztówfinansowychfunkcjonowaniainstytucjipaństwama
niezwykleistotneznaczeniezpunktuwidzeniajegoistnienia.Funkcjonowa-
niepaństwaizwiązanaznimrealizacjacelówspołecznieoczekiwanych
ipożądanych,dlaktórychpowstało,wymagastałegodopływuśrodków
pieniężnychniezbędnychdopokrywaniawydatków,wdrodzektórychcele
teosiągane.Potrzebafinansowaniadziałalnościpaństwaprzezjego
członkówjestelementemstanowiącymniepodważalnąibezspornąpodstawę
istnieniagrupyspołecznejopartejnajegostrukturze.Podstawowąizarazem
głównąformąfinansowaniapaństwaprzezjegoobywatelipodatkiwyni-
kającezciążącychnanichzobowiązańpodatkowych,stanowiącychkonkre-
tyzacjęprzewidzianychwustawachobowiązkówpodatkowych.Wspomniana
zatemwyżejkontrolaofundamentalnymdlapaństwaznaczeniutokontrola
realizacjizobowiązańpodatkowych,przyczymnależywtymmiejscuwyja-
śnić,żechodziorealizacjępojmowanąwwymiarzepowinnościowym,anie
wwymiarzewładczym.Realizacjawwymiarzewładczymmożebyćpostrze-
ganabardzoszerokoiutożsamianawłaściwiezcałymprocesempoboru
podatków,naktóryskładająsiędziałaniapodejmowanewramachuregulo-
wanychpowszechnieobowiązującymprawemprocedur,takiejakkontrola,
wymiarczyegzekucja,jakiczynnościczystotechniczne,związaneprzykła-
dowozobsługąpodatnikówczyzprzyjmowaniemirozliczaniemwpłat
ztytułupodatków.Tymczasemchodzitutajorealizacjęzobowiązańpodat-
kowych,rozumianąjakowłaściwaidentyfikacjaprzezokreślonewprawie
podatkowympodmiotyobowiązkówpodatkowych,prawidłoweustalenie
9