Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
SPISTREŚCI
Przedmowa...................................................................
9
1.Wprowadzenie.............................................................11
1.1.Istotasystemówtransportowychilogistycznych...............................11
1.1.1.Podstawowepojęcia................................................11
1.1.2.Powiązaniamiędzysystemamitransportowymilogistycznym...............14
1.1.3.Problemydecyzyjnewzakresiekształtowaniaukładówtransportowo-logistycz-
nych.............................................................19
1.2.Obszarykształtowaniasiecitransportowo-logistycznej..........................20
1.2.1.Konguracjasiecitransportowo-logistycznej.............................20
1.2.2.Punktywęzłowejakogłówneelementysiecitransportowo-logistycznej........22
1.2.3.Procesykomisjonowaniawobiektachmagazynowychsiecilogistycznej.......27
1.2.4.Terminowośćdostawwwieloszczeblowychsystemachdystrybucji...........30
1.2.5.Zagadnienialogistykiodzyskuwaspekciekształtowaniasiecitransportowo-logi-
stycznej..........................................................33
1.3.Wybranemetodyinarzędziaoptymalizacjiiocenysystemówtransportowychilogi-
stycznych..............................................................36
1.3.1.Celprocesumodelowania............................................36
1.3.2.Modelmatematycznyjakoefektprocesumodelowania.....................37
1.3.3.Problematykaoptymalizacjiwsystemachtransportowych..................41
1.3.4.Złożonośćobliczeniowastosowanychalgorytmów........................49
1.3.5.Metodywielokryterialnejocenysystemówirozwiązańprojektowych.........51
Literatura..................................................................65
2.Konguracjasiecilogistycznejnapotrzebyobsługiprzedsiębiorstw...................69
2.1.Pojęciesiecilogistycznej..................................................69
2.2.Metodykonguracjisiecitransportowo-logistycznej............................72
2.2.1.Miernikiikryteriawyborulokalizacjiobiektówmagazynowychwsieci.......72
2.2.2.Metodylokalizacjipunktówwęzłowychwsiecilogistycznej................74
2.2.3.Metodyprojektowaniaobiektówmagazynowych..........................84
2.3.Specykapotrzebprzedsiębiorstwprodukcyjnychwzakresiezaopatrzeniaidystrybucji85
2.3.1.Problemydecyzyjnewsferzezaopatrzeniaidystrybucji....................85
2.3.2.Sposobyobsługilogistycznejprzedsiębiorstw............................90
2.4.Modelsiecilogistycznejwfunkcjipotrzebprzedsiębiorstw......................92
2.4.1.Założeniaogólnemodelu............................................92
2.4.2.Strukturasiecilogistycznejwrazzcharakterystykami......................95
2.4.3.Matematycznesformułowanieproblemuprojektowaniasiecilogistycznejnapo-
trzebyobsługiprzedsiębiorstw........................................97
5