Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
Wstęp
Jeśliprzeczytaliście
Sex/Love
,znaciejużmójstyl.Jest
sarkastycznyibluźnierczy,seksownyizabawny.Jest
dobóluuczciwy,alenienależyniczegobraćzbytserio.
Doli​cha,trzy​dzie​stutrzechsłówuży​tychwtam​tejksiążce
niemana​wetwsłow​ni​kach,popro​stujewy​my​śli​łam.
Kiedyzabrałamsięzanapisanietejotohistorii
Knighta,chciałambyćuczciwa.Chciałampokazać,jak
tonaprawdęjestbyćpiętnastoletniądziewczyną
pochodzącązrobotniczejrodziny,którapodkonieclat
dziewięćdziesiątychdwudziestegowiekuuczęszczała
dozatłoczonej,niedofinansowanejpublicznejszkoły
średniej.Iwzwiązkuztymwiedziałam,żebędęmusiała
poruszyćwieledrażliwychtematównietylkotakichjak
seksnieletnich,aletakżerasizm,homofobia,
samobójstwa,narkotyki,alkohol,przynależność
dogangów,sprawaposiadaniabroni,inwazyjnezabiegi
estetyczne,znęcaniesię,przemocdomowa,ciążewśród
nastolatek,zaburzeniałaknienia,chorobypsychiczne,
pierwszamiłośćipierwszastrata,atakżezwykłe
poczuciezagubienia.Tobyłymojeszkolneprzeżycia
ichociażwiedziałam,żetematbędzietrudny
chciałamotymnapisaćposwojemu.Wmoim
dziw​nym,nie​fra​so​bli​wymstylu.
Aleonimieligdzieśto,cochcęzro​bić.
KnightiBBwprawdziwymżyciuniesłynęliszczególnie
zposłuszeństwa,aichliterackiepostaciesięodnichnie
odróżniy.Wcześniezdałamsobiespra,żetonie
będziekolejnypamiętnik.Cibohaterowiepoprostu
bynatoniepozwolili.Gdybymimpowiedziała:
„Powinniścietuskręcićwlewo”,pokazalibymiśrodkowy
paleczesłowami:„Alemychcemyiśćwprawo,więctak
zrobimy”.Wkońcuwyrzuciłamkostiumkronikarzaprzez
oknoitaknigdyminiepasowałizwyczajniestarałam
siępodążyćzaledwieuchwytnymiKnightemiBB.