Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
wadzidozwiększeniazawartościtkankitłuszczowejipogłębiawcześniejszy
ubytekmasymięśniowejibiałka.
Białkozgodniezmiędzynarodowymizaleceniamipodażbiałkaudorosłych
pacjentówpowinnawynosićniemniejniż1g/kgmc./d.Uchorychniedożywio-
nychi/lubbędącychwstaniekatabolizmupodażbiałkapowinnabyćzwiększona
do1,2–1,5g/kgmc./dpodwarunkiemprawidłowejczynnościnerek.Zwiekszając
podażbiałkaniewolnozapominaćoodpowiedniejpodażyenergii,którapowin-
nawynosićokoło150kcalna1gazotu,abyzapewnićodpowiedniąutylizację
białka.Zgodniezbrytyjskimiwytycznymidlainstytucjizewnętrznych,dostarcza-
jącychpożywieniedladorosłychchorychwszpitalu,zawartośćbiałkawkażdym
posiłku(śniadanie,obiad,kolacja)niemożebyćmniejszaniż18gramów.
2.3.Ustaleniesposobupokryciazapotrzebowania
Wzależnościodproluoddziałuszpitalnego70–90%chorychmożebyćżywio-
nychdoustniedietązłożonązproduktównaturalnych,bezpotrzebydodatkowe-
gowspomaganiażywieniowego.Ztejgrupyznacznaczęśćpacjentówwymaga
dietypodstawowej,czylinormalnej,którapowinnaspełniaćtakiesamenormy
jakwodniesieniudoosóbzdrowych.Częśćpacjentów,zewzględunarodzaj
chorobyitowarzyszącejejzaburzeniametabolicznelubzaburzeniatrawienia
iwchłanianiawymagaspecjalnychdietoskładziedostosowanymdozaburzeń
wywołanychchorobą.Standardydietetycznedlaposzczególnychjednostekcho-
robowychsązwykleopracowywanewszpitaluinatejpodstawiedziałyżywienia
zamawiająodpowiedniedietywkuchniszpitalnejlubwrmiedostarczającej
pożywieniezzewnątrz(catering).
Wodniesieniudochorych,którzyniemogąlubniepowinniodżywiaćsię
normalnie,decyzjęowdrożeniusztucznegożywieniaijegorodzajupodejmuje
lekarzprowadzący.
2.4.Dietaszpitalnajakoprzyczynaniedożywienia
Jednązważnychprzyczynniedożywieniaszpitalnegojestdietaszpitalnaonie-
znanymskładzieiwartościenergetycznej,couniemożliwiakontrolępokrycia
zapotrzebowania.ZgodniezrezolucjąUniiEuropejskiej:„dostarczaniecho-
rymdobrejjakościpożywieniapokrywającegozapotrzebowanienaenergię
iskładnikiodżywczestanowinieodłącznączęśćleczeniachorychwszpitalach,
aopiekażywieniowa(nutritionalcare)powinnawchodzićwskładkomplekso-
wejopiekimedycznej”.
Ostatnielataprzyniosłyznaczącezmianyworganizacjiżywieniawszpita-
lach.Tradycyjnekuchniezastąpiływyspecjalizowanermydostarczająceposił-
kiwramachtzw.cateringu.Iffiwsp.zeszpitalauniwersyteckiegowBernie
25