Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
2.6.Niszczenieżywnościwszpitalu
Jednymzpoważnychproblemówżywieniazbiorowegojestniszczenieżywności
dostarczanejdooddziałówszpitalnychiniezjedzonejprzezchorych.Niezjada-
nieprzezchorychwyprodukowanegoidostarczonegonaoddziałypożywienia
stanowipoważnyproblemekonomiczny.WedługBrytyjskiegoTowarzystwaŻy-
wieniaPozajelitowegoiDojelitowego(BritishAssociationforParenteraland
EnteralNutritionBAPEN)kosztyniezjedzonegoprzezchorychpożywienia
wkażdymdużymszpitaluwynosząokoło250tysięcyfuntówrocznie.
Fakt,żeod17do67%żywnościdostarczanejnaoddziałyzostajewyrzucone,
marównieżistotneznaczeniekliniczne,ponieważpogłębiajużistniejącenie-
dożywienie,cododatkowozwiększakosztyleczenia.Jakwynikazwielubadań,
głównymiprzyczynaminiszczeniaznacznychilościdostarczonegonaoddziały
szpitalnepożywieniasą:
błędyorganizacyjnebędącerezultatemmałegozainteresowaniapersonelu
odżywianiemsięchorych;
braknadzorunadspożywaniemposiłkówprzezchorych,zwłaszczastarszych
izagrożonychniedożywieniem;
brakwspółpracyzpacjentamiwzakresiewyborumenu,wielkościporcjiiwa-
runkówspożywaniaposiłków;
brakdostosowaniagodzinwydawaniaposiłkówdozaleceńżywieniowych
ipotrzebpacjentówwynikającychzestanuodżywieniaichoroby;
brakmożliwościskorzystaniazkonsultacjidietetyka,którypowinienbyćdo-
radcąlekarzawzakresieżywieniachorychidoradcąpacjentawzakresiewy-
borumenuspełniającegokryteriazdrowegożywienia;
brakplanuopiekiżywieniowejnadchorymizagrożonyminiedożywieniem.
Pewnenadziejenapoprawęsytuacjiwzakresieżywieniachorychwszpitalu
dająwydaneprzezMinistraZdrowiarozporządzeniadotycząceobowiązkuwy-
konywaniabadańprzesiewowychstanuodżywieniawszystkichchorychprzyj-
mowanychdoszpitaliorazpowoływaniazespołówleczeniażywieniowego.Jest
topierwszykrokumożliwiającyidentykacjęchorychniedożywionych.Następ-
nykroktozapewnieniechorympożywieniapokrywającegozapotrzebowanie
iwprowadzeniedopraktykiklinicznej,obokznanychodlatterminów:opie-
kalekarska,opiekapielęgniarska,nowegoterminu:opiekażywieniowa.Do
jejsprawowaniasąprzygotowanidietetycy,którzyod10latzdobywająwyższe
wykształcenienastudiachpierwszegoidrugiegostopniawuczelniachuniwer-
syteckichwedługjednolitychstandardówkształcenia.
28