Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
3
WPŁYWCIĘŻKIEGONIEDOŻYWIENIA
NAMETABOLIZMIFUNKCJE
FIZJOLOGICZNEUSTROJU
BrunoSzczygieł
Żywyorganizmstanowidynamicznyukład,którywymagaciągłejwymianysub-
stratówzotoczeniem.Zaburzenietejwymiany,wywołanenp.chorobą,zapale-
niemluburazemzjednoczesnąniedostatecznąpodażąskładnikówodżywczych
prowadządonaruszeniarównowagimetabolicznej,ajednązformtegozabu-
rzeniajestniedożywienie.Ważnyelementwyrównaniatychzaburzeńlubzapo-
bieganiaichwystąpieniustanowiwczesnedostarczenieustrojowimakro-imi-
kroskładnikówodżywczychwilościachpokrywającychzapotrzebowaniewcelu
zapobieganiazużywaniuwłasnychrezerw.Wykazano,żenawetkrótkotrwałado-
ustnapodażsuplementudietyzawierającegozaledwie200kcali2gazotu(12,5g
białka)dzienniewokresieokołooperacyjnympozwalanazmniejszenieodsetka
zakażeńiinnychpowikłańpooperacyjnychorazwymierneskrócenieczasupobytu
chorychwszpitalu(Elia).Chociażtakiepostępowaniezwiększyłocałkowitąilość
azotuworganizmiezaledwieo1–2%,touzyskanewynikisugerują,żenawettak
niewielkailośćenergiiibiałkapodanadoprzewodupokarmowegomożepopra-
wićfunkcjęposzczególnychtkaneklubkomórekwkrytycznymokresiechoroby.
Znajomośćzachodzącychpodwpływemgłodzeniazmianmetabolicznych,le-
żącychupodstawciężkichpowikłańobserwowanychwcodziennejpraktycekli-
nicznej,jestniezbędnadopodejmowaniawłaściwychdecyzjiterapeutycznych,
wśródktórychważnąrolęodgrywawczesneleczenieżywieniowe.
3.1.Metabolicznenastępstwaniedożywienia
Wstrzymaniepodażypożywieniazwiązanezdiagnostykąileczeniem,nakłada-
jącesięnawcześniejszeniedożywienie,wywołujewielezaburzeńmetabolicz-
nych,którychcelemjestprzeżycieokresugłodzenia.
Polegająonena:
1.Maksymalnymzaoszczędzeniuendogennychzapasówenergiiprzezzmniej-
szeniepodstawowejprzemianymaterii.
2.Ochroniewłasnegobiałkawchodzącegowskładkomórekorazniezbędnych
dożyciahormonówienzymów.
31