Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
eskortyinależącedotegozwierzętawymagająbardzowielewody.
Mimoto,niemusielibyśmysięzwracaćtutaj,gdybyłotryjakieśnie
odnalazłybyłynaszejostatniejstudni,iniewypróżnilijejdodna.
Jakżeonimoglitakąstudnięodnaleźć?
Ijauważałemtozaniemożliwe.Widoczniejednakprzypadek
przyszedłtemupsuchrześcijańskiemuzpomocą.
Chrześcijaninowi?Więcgiauranadstudniąspotkałeś?
Przeklętegoszakalaijegotowarzyszów.Zabrałnamnietylko
dwóchjeńców,aleinasobdarłzewszystkiego,próczubrań.
NaAllaha!Nierozumiemnic,itylkoztwojejmowywnioskuję,
żecisięjakieśnieszczęścieprzytrafiło.Opowiedzwszystkodokładnie!
Malafbyłposłuszny.Wopowiadaniuswojemtrzymałsięprawdy
iniepowiedziałanisłowazamało,anizadużo.Przesadzałtylko
wtedy,kiedymojąodwagępodniebowynosił,cozresztąrobiłpoto
jedynie,abyzmniejszyćswojąodpowiedzialnośćwobecwodza.Kiedy
IbnAslprzybyłdostudniukrytej,inieznalazłtamwody,wysłałludzi
zwielbłądamiiworamidoBirMurat.OnitospotkalisięzMalafem
ijegotowarzyszami,izabraliichzesobą.Oświciemielizzapasami
wodyodjechać.
Słuchaczenieprzerywaliopowiadającemui,dopierogdyskończył,
MuradNassyrzapytał:
Iluludzimiałtengiaurprzysobie?
Dwóch.
Ktoonibyli?Skądprzybyliidokąddążyli?
Itegoniemogępowiedzieć,ponieważłotrynieodpowiadali
namojepytania.
Czyżbytoonbył?Opiszdokładniejegoitowarzyszów!
Malafuczyniłzadośćtemużądaniu,opisującnajpierwporucznika,
potemBenNila,awkońcumnie.
Toon,toon!zawołałfakir,aTurekmuzawtórował.
Pomyłkawykluczona.TamcidwajtoBenNiliporucznikreisa
effendiny.Ciekawymjednak,cosięstałozSelimem?Gdzieonsię
podział?
NatopytaniebędziełatwoodpowiedziećrzekłMurad
Nassyr.Selimuciekłiukryłsię.Tenłotrnazywasiebie
największymzbohaterów,ajestnajwiększymtchórzem,jakiego
wżyciuspotkałem.
Czyżbyonsięwtedytakżegdzieśwpobliżuznajdował?
Bezwątpienia,gdyżwielbłądjegospoczywałrazemzinnemi,
iwszystkietrzystałysięnaszymłupem.Tylkotegogiauraprzystudni