Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
1.Historiapolskiegoprawaozamówieniachpublicznych
terytorialnego,instytucjiprawapublicznego,zakładówiprzedsiębiorstw
państwowychoraznarzeczzakładówifunduszówprzezPaństwozarzą-
dzanych.Niedotyczyłonatomiastmonopolipaństwowychitychpań-
stwowychprzedsiębiorstwprzemysłowych,handlowychigórniczych,
którezostaływydzielonezogólnejadministracjipaństwowejiuznaneza
przedsiębiorstwa,posiadającesamoistnąosobowośćprawną14.
Przepisyrozporządzeniapoświęcaływieleuwagizagadnieniomdoty-
czącymochronyproducentówkrajowych,ustalającdlanichpierwszeń-
stwowuzyskaniuzamówienia,orazustalaływtymzakresiewytyczne
zmierzającedopełnegowykorzystaniawyrobówkrajowych.Zamówienia
nadostawyirobotymusiałybyćudzielanewszczególnościpodmiotom
krajowym,mającymsiedzibęnatereniekraju,afirmyzagranicznemogły
uzyskaćzamówieniejedyniewprzypadkubrakuodpowiednichpodmio-
tówkrajowych.Równieżopisprzedmiotuzamówienianależałotakskon-
struować,abydostawylubrobotymogłybyćwykonaneprzyużyciuwy-
robówpochodzeniakrajowego,awprzypadkuichniewystarczającejiloś-
ci,zamawiającyzmuszonybyłużyćtychsurowcówiwyrobówwtakim
stopniu,abyprodukcjaichzostałacałkowiciewykorzystana15.Ustawo-
dawcaprzewidział,udzieleniezamówienianadostawęlubrobotęna-
stępowaćbędziewdrodzepisemnegoprzetarguofertowegoograniczo-
negolubnieograniczonego,wdrodzepublicznegoprzetarguustnego,
zwolnejrękialboprzezzakupbezpośrednizazwykłymrachunkiem,na-
tomiastprzeprowadzenieprzetargóworazprzyjmowaniedostawirobót
powinnoodbywaćsięzapośrednictwemkomisjidotegowyznaczonych.
Przewidzianazostałarównieżinstytucjawadium.Rodzajeprzedmiotów
przyjmowanychjakowadiapodawanebyłydowiadomościposzczegól-
nychwładz,urzędówizarządówwdrodzeokólnikówówczesnegoMi-
nistraSkarbu,ogłaszanychwMonitorzePolskim16.
RozporządzenieRadyMinistrówz1937r.przewidywałom.in.zasadę
pisemnościprowadzonegopostępowania.Wcelujejzachowania,wciągu
trzechdni,liczącoddniapowzięciadecyzjioprzyjęciuoferty,władza,
14Podmiotytezostaływydzielonezogólnejadministracjipaństwowejnapodstawierozpo-
rządzeniaPrezydentaRzeczypospolitejzdnia17marca1927r.owydzielaniuzadministracjipań-
stwowejprzedsiębiorstwpaństwowych,przemysłowych,handlowychigórniczychorazichko-
mercjalizacji(Dz.U.Nr25,poz.195zpóźn.zm.).
15Zob.A.Panasiuk,Prawno‐ekonomiczneaspektysystemuzamówieńpublicznychwpływającena
ograniczenieswobodykontraktowania,Bydgoszcz–Warszawa2005,s.18.
16§20rozporządzeniaRadyMinistrówzdnia29stycznia1937r.odostawachirobotachna
rzeczSkarbuPaństwa,samorząduorazinstytucyjprawapublicznego.
21