Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
Tohi​sto​rieoko​bie​tach.
Osamotnychmatkach,aleprzedewszystkim
oko​bie​tach.
Oza​kła​da​niuso​biema​ski.
Opa​trze​niuwlu​stro.
Osta​wia​niuczołaspo​łecz​nymocze​ki​wa​niom.
Oła​ma​niusche​ma​tów.
Ood​wa​dze.
Ostra​chu.
Ocier​pie​niu.
Ora​do​ści.
Opo​raż​kachizwy​cię​stwach.
Ood​kry​wa​niusie​bie,swo​ichmoż​li​wo​ści,ogra​ni​czeń.
Wkońcuogo​dze​niusię.
Ospo​koju.
Tohi​sto​riepopro​stuoży​ciu.
AnitaSob​czak