Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
Przedmowadowydaniapolskiego
Pamięćoprzeszłościzawszekształtująsubiektywnepostawyizainteresowania
społeczne.Wprzypadkunaukowej(re)konstrukcjiminionejrzeczywistościdochodzą
dotegojeszczeobowiązującekonwencje,którepodlegająnietylkoprymatowiuzasad-
nionegometodycznienobiektywizmu”,lecztakżewrównejmierzewpływomkontek-
stuspołecznego,kulturowegoipolitycznego.Odpoczątkunowoczesnychbadańhi-
storycznychwarsztathistorykajestosadzonywtradycjachnnarodowych”.Niezmienił
tegonawetfakt,żeostatniohistoriografiaskupiasięnapowiązaniachtransnarodo-
wychinglobalnym”wymiarzeprocesówhistorycznych.
Szczególniewyraźniewidaćto,gdyzachodzipotrzebaprzetłumaczenianaukowe-
gotekstuhistorycznego,napisanegowkonkretnymnarodowymśrodowiskujęzyko-
wyminaukowym.Nawetpoprzetłumaczeniuteksttakiniebędziemógłicoważne,
niebędziechciałwyprzećsięswojegopochodzenia.Dlategopolskiemuczytelnikowi,
przyzwyczajonemudowłasnychnarodowychnarracji,tradycjiikonwencji,niektóre
sformułowaniazawartewniniejszejksiążcemogąwydaćsiędziwnenp.terminologia
geograficzna,wedługktórejdonEuropyWschodniej”lubnwschodniejczęściEuropy”
zaliczaneteżPolska,CzechyiBałkany,awięcktórawszerszym(zewnętrznym)
ujęciuzaliczadoEuropyWschodniejziemieprzedstawianewPolscewyłączniejako
należącedoEuropyŚrodkowej,EuropyŚrodkowo-WschodniejlubEuropyPołudniowo-
-Wschodniej(por.mapa5).
Takżeprzestrzeniehistorycznenieistniejąsamewsobie;onekonfigurowane
intworzone”dopierowwynikupatrzenianaprzeszłośćprzezpryzmatkonkretnych
pytań.Wtymsensie,przedstawiającje,nieopieramsięnasztywnymschemaciegeo-
graficznym,wedługktóregoposzczególnekrajesłowiańskojęzyczneopisywaneza-
wszewtejsamej,konkretnejkolejności.Wywódnatematkrajówlubregionów
(tzn.kolejnośćposzczególnychpodrozdziałów)następujewedługkryterium
treściowo-chronologicznego,aniewporządkugeograficznym,zpółnocynapołudnie
lubzzachodunawschód.