Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
Bardzoistotnywstęp
Podstawowądecyzjąemocjonalnąwstosunkudodrugiego
człowiekajestdecyzjazbliżeniasiędoniegoluboddalenia.
AntoniKępiński
Odrazuprzyjmijmynaczelnąmyśl,którabędzieCiprzyświecała
wtrakcielektury.PonieważtoTyzdecydowałeśsięsięgnąćpo
książkę,toTwojeżyciemasiędziękiniejpoprawić.Wtejchwilipo-
czułeśpewniechęćzakrzyknąćzironią:„Cóżzagłębokaideaautora!
Eureka!”.Zarazsiędowiesz,dlaczegoniejesttotakieoczywiste.
WiedzazawartawksiążcepomożeCiwydatniepoprawićTwojekon-
taktyzludźmi.Jednakzakres,wjakimjejużyjesz,zależyodCiebie.
Umiejętnośćżyciazludźmi,choćbezcenna,wymagabowiempoświę-
ceniaTwojegoczasuienergii.Dziękiopanowaniutejsztukimożesz
zyskaćbardzowiele:znajomych,przyjaciół,sukcesyzawodoweioso-
biste.NiechjednakponiższamyślzapadnieCiwpamięć:
Tydecydujesz,jakbardzozależyCinadrugiej
osobie,nabliskichzniąkontaktach.dlatego
Tysampostanowisz,ilejesteśwstaniejej
poświęcić.
Wyobraźsobiewagęszalkową,jakbyczarodziejską,naktórejmo-
żeszmierzyćciężarrzeczyniematerialnych.Pojejjednejstronie
„położysz”starania,jakiepodejmujesz,byosiągnąćupragnioną
relacjęzinnąosobą.Nadrugiejszaliumieściszto,codziękinim
otrzymujesz.Czylijakwieleszczęścialubjakichkolwiekdóbrprzy-
nosząCiTwojezabiegi.Ktowie,możesamestaraniasprawiająCi