Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
WSTĘP
Dośćznacznaliczbaludziwdziewiętnastowiecznej
Europiewyznawałareligię,reprezentującjednocześnie
ilaickiświatopogląd.Sporaichliczbaopowiedziałasię
zalaicyzmem
aulieu
religii.Skutkiemtej„świeckiej
religii”stałsięnacjonalizm,będącyprzyczyną
największychkatastrofXXwieku.
Niniejszapracazpewnościązintensyfikujedebatę
natematnacjonalizmuwmoimkraju,Izraelu.Autor
stawiapytanianatematmitu,którygłosi,żeIzraelchroni
Żydównacałymświecieorazżeznaturyrzeczyjestich
ojczyzną.Książkaniniejszasłuszniestwierdza,żemitten
macharakterantyżydowski.WiększośćIzraelczykówmyli
tenmitzsyjonizmemijestzdania,żemożemyzyskać
niepodległośćjedyniewtedy,gdywszyscyŻydzidiaspory
zgromadząsięwIzraelu.Żydzimuszązatem
zadecydować,czyinteresyIzraelaniekłócąsięlubnie
stojąwsprzecznościzichwłasnymi.Jednakżekwestia
tastanowitabuwkontekściedzisiejszejideologii
syjonistycznej,którauznajeantysemityzmzazjawisko
nieuniknione,aIzraelzajedynemiejsce,wktórymŻydzi
mogąbyćbezpieczni.Poglądtenjestwzasadzie
antydemokratyczny:odmawiaon
apriori
jakiejkolwiek
wartościemancypacjiŻydówwewspółczesnymświecie.
Zdrugiejzaśstrony,mittendałpoczątekideologii,
któraoczekujeodŻydówwspieraniaIzraela,często
koszteminteresównarodowychkrajów,wktórychżyją.
Większośćprzywódcówwdiasporzenie
madozaproponowanianiclepszego,jaktylko
wyświechtanemotto:„Słusznieczyniesłuszniejest
tomójkraj”.KolejnerządyIzraelapostępujątak,jakby
przewodziłyspołecznościzamkniętejwciążwmurach
getta.Niezważająonenainteresynieżydowskich
obywateliIzraela,cosprawia,żemamydoczynienia
zniekończącymsięstanemwojny,ponieważgetto
wyposażonewpotężnąarmięstanowiwielkiezagrożenie.
Książkaniniejszapokazuje,dlaczegojesttakważne,