Posiadasz dostęp tylko do fragmentu książki. Sprawdź czy inna biblioteka ma dostęp do tej publikacji.

Posiadasz kod PIN albo Konto zdalne?
Dodaj bibliotekę (wymagane logowanie)
Przedmowa
K
siążkazawieraautorskąwersjęprzedmiotudiagnostykaedukacyjna,którypojawił
sięniedawnowprogramachkształceniaszkółpedagogicznychiakademickichkie-
runkównauczycielskichinnychuczelni.Wtreściiformiejestwzorowananawydaw-
nictwachanglosaskich.Diagnostyka,jakąprezentuje,zostałaopartanapomiarzepe-
dagogicznymimacharakterrozwojowy,coznaczy,żeprzyrostosiągnięćuczniówprzy
każdympoziomiewyjściowymjestwniejpierwszoplanowy.
Ponieważpomiarpedagogicznydotyczyzdarzeńpowtarzalnychiposługujesięsta-
tystyką,dlajegouprawianiapotrzebnejestopanowaniemetodopisuiwnioskowania
statystycznego.Wprowadzenieelementówtychdziedzinrozsadziłobyjednakramypod-
ręcznikaizmieniłojegocharakter,toteżniezawieraonżadnychwzorówmatematycz-
nychaniprocedurobliczeniowych.Trzebazatempodzielićkorzystającychzpodręcz-
nikanadwiekategorie:tych,którzynieuczylisięstatystyki,amimotobędąmogli
poznaćzasadydiagnostykiiuchwycićjejduchawtymprzedewszystkimskromność,
świadomośćograniczeńwszelkichmetoddiagnostycznychnapodstawiepodanych
przykładów,oraztych,którzymajązasobąsolidnykursstatystykiodporządkowania
danychdokorelacjiiregresjiawięcbędąmoglisamodzielnieanalizowaćnarzędzia
iwynikibadańdiagnostycznych.
Jakstwierdzawybitnyznawcadiagnozypsychologicznej,WładysławJacekPalu-
chowski(2007,s.1):fldiagnozowanietoprzetwarzaniedanych,anierejestrowanieza-
chowań”.Wtymprzetwarzaniukluczowąrolęodgrywawiedzadiagnostyflznajomość
ogólnychprawidłowościpanującychwdanejdziedzinie”(tamże,s.12).Jakztegowy-
nika,diagnostykastanowijedyniedziedzinępomocniczą.Wedukacjibędzieużyteczna
popołączeniuzwiedząwychowawczą,dydaktyczno-przedmiotowąlubadministracyjną.
Niemożezastąpićtejwiedzy,dlategoróżnispecjaliścimusząwspółpracować,azara-
zemznaćgraniceswojejkompetencji,codotyczyzwłaszczadwubliskichsobiedyscy-
plin:psychologiiipedagogiki.
Trzonpodręcznikastanowi77rozgałęzionychpojęć,zestawionychwrazzichan-
gielskimiodpowiednikaminakońcukażdegorozdziału.Tyleżteżmamyćwiczeń
wdrażającychdostosowaniatychpojęćorazparzaleceńbędącychrekapitulacjąroz-
działów.Tekstpodręcznikajestdwupłaszczyznowy:wwarstwiezasadniczej,pisanej
dużączcionką,wprowadzagłównepojęcia,awwarstwiedodatkowej,pisanejdrobniej-
szączcionkąposzerzajeiilustrujeprzykładamizagadnieńianaliz.
12
Przedmowa
Podręcznikjestprzeznaczonydlatychnauczycieliipedagogów,którzybędąpono-
sićodpowiedzialnośćzaemocjonalnyipoznawczyrozwójucznióworazzarozwójróż-
negorodzajuplacówekedukacyjnych.DopókiniewyłoniąsięwPolsceakademickie
specjalizacjefldiagnostaosiągnięćuczniów”iflewaluatorsystemówedukacyjnych”
awierzę,żeprędzejczypóźniejtonastąpiumiejętnościztychdziedzinbędąstanowić
uzupełnienieogólnychkwalifikacjipedagogicznych.Chciałbym,bysięgnęliteżpo
książkęczynninauczycieleidoradcy,dyrektorzyszkół,pracownicykomisjiegzamina-
cyjnychinadzorupedagogicznego.
Podręcznikzawieramateriałyróżnegopochodzenia,krajowegoizagranicznego.
TadeuszLewowickiiAndrzejJanowskizainspirowalimniedozajęciasiędiagnostyką.
CennekontrowersjewniósłKrzysztofKonarzewski,aKrzysztofKruszewskiprzyjaźnie
sekundowałpostępomwpisaniupodręcznika.WielezawdzięczamdziałalnościPolskie-
goTowarzystwaDiagnostykiEdukacyjnejijegowładzom:HenrykowiSzaleńcowiiMa-
riiKrystynieSzmigel.CzłonkowieTowarzystwawypełniliswoimipracamikilkanaście
tomówwydawnictwkonferencyjnych,któredostarczałymidanych,niekiedynowych
pomysłów,azawszeprzekonaniaocelowościpodjętejpracy.Zzagranicznychautorów
największywpływmieliBeniaminBloomzChicago,JamesPophamzLosAngeles
iAnthonyNitkozPittsburga.
OsobnepodziękowanieskładamSwojejŻonie,AdzieSitarskiej-Niemierko,za
wspólneznoszenietrudówdwuletniejpracynadksiążką.
BolesławNiemierko
Sopot–Alicante,2007–2008
CZĘŚĆI
Metodydiagnostyczne

Posiadasz dostęp tylko do fragmentu książki. Sprawdź czy inna biblioteka ma dostęp do tej publikacji.

Posiadasz kod PIN albo Konto zdalne?
Dodaj bibliotekę (wymagane logowanie)