Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
0.1.WPROWADZENIE
0.1
Wprowadzenie
13
KsiążkapowstałajakopodsumowaniekonferencjiMyśleniematematyczne.
Podstawy,rozwój,edukacja,któraodbyłasięw2019roku.Poszczególne
rozdziałyodpowiadająwątkompodejmowanymwtrakcieobradkonferencji
imającharakterpewnychwyróżnikówwzakresiepodjętejtematyki,nie
wyczerpująccałości.
Kolejnośćzamieszczeniarozdziałówzwiązanajestznaturalnymproce-
semfundowaniaikształtowaniasięmyśleniamatematycznego.
RozdziałI
AleksanderGemel,Problemnaturyreprezentacjisystemuliczbprzybliżonych
propozycjamodelu.
Rozdziałzwiązanyjestzintensywnieodpewnegoczasurozwijanądzie-
dzinąbadań,dotyczącąźródełiufundowaniakompetencjimatematycznych
uczłowieka,azatemwkonsekwencji,źródełmyśleniamatematycznego.
Dziedzinatależynastykukilkudyscyplin:psychologii,kognitywistyki
orazmatematyki,wykorzystujerównieżosiągnięciamedycynyiprymatolo-
gii.Podejmowanebadaniawymagajązatemłączeniawiedzymerytorycznej
orazmetodologicznejzróżnych,pozornieodległychobszarów.
RozdziałII
JerzyPogonowski,Odwołaniadointuicjiwdydaktycematematyki.
Intuicjamatematycznaukierunkowującamyśleniematematyczne
wrozdzialerozważanetrzyrodzajeintuicjizwiązanychzpoziomemkom-
petencjimatematycznychpełnikluczowąrolęwdziałaniachnakażdym
poziomieaktywnościmatematycznej.Wrozdzialerozważanajestrolaob-
jaśnieńintuicyjnychwkontekścieprzekazu,mającychszczególneznaczenie
wprocesiedydaktycznym.
RozdziałIII
RobertSochacki,Elementysemiotykiwdydaktycematematyki.
Semiotyka,wogólnymznaczeniu,jestobszernąnaukąbadającąfunkcję
znakuwkulturzeczłowieka.Wwęższymznaczeniu,przyjmowanymwma-
tematyce,semiotykajestnaukąofunkcjonowaniuznakuwrozumowaniach
matematycznychidzielisięnasemantykę,syntaktykęipragmatykę.Wroz-
dzialepodejmowanerozważaniadotyczącefunkcjonowaniawnioskowań
logicznych:semantycznychorazsyntaktycznychiwkonsekwencjirolido-
woduwdydaktyceszkolnej.