Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
Spistreści
Przedmowa...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.
9
I.
CZĘŚĆOGÓLNA...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..11
Theghtagainstmalnutrition
Deklaracja
Czterykierunkidziałaniawwalcezniedożywieniemto:
skutecznewykrywanie,edukacja,wzrostświadomości
społecznejizapewnieniemożliwościbezpłatnegoleczenia...
...
...13
1.NiedożywienieszpitalnezapobieganieBrunoSzczygieł...
...
...
...
..17
2.ŻywieniewszpitalujakoelementleczeniaBrunoSzczygieł...
...
...23
2.1.Ustaleniestanuodżywieniachorego...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.23
2.2.Ustaleniezapotrzebowanianaenergięibiałko...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.24
2.3.Ustaleniesposobupokryciazapotrzebowania...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...25
2.4.Dietaszpitalnajakoprzyczynaniedożywienia...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...25
2.5.Monitorowaniepodażyispożycia...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..26
2.6.Niszczenieżywnościwszpitalu...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.28
3.Wpływciężkiegoniedożywienianametabolizmifunkcje
zjologiczneustrojuBrunoSzczygieł...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..31
3.1.Metabolicznenastępstwaniedożywienia...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...31
3.2.Czynnościowenastępstwaniedożywienia...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..33
3.3.Wpływniedożywienianaprzewódpokarmowy...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.33
3.4.Monitorowanieczynnościjelit...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..35
3.5.Niedożywienieaodporność...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...36
3.6.Leczenieżywieniowechorychwciężkimstanieklinicznym...
...
...
...
...
...37
4.
Zaburzeniaodpornościwciężkimniedożywieniu
RobertSłotwiński
39
4.1.Wpływniedoboruwybranychskładnikówodżywczych
nazaburzeniaodporności...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...40
4.2.Kliniczneaspektyzaburzeńodpornościwciężkim
niedożywieniu...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..41
5.RozwójleczeniażywieniowegowPolsceBrunoSzczygieł...
...
...
...
..47
5.1.SekcjaŻywieniaPozajelitowegoiDojelitowegoPTL...
...
...
...
...
...
...
...
...49
5.2.Ośrodkileczeniażywieniowego...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...50
5.3.Działalnośćszkoleniowa...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..55
5.4.
PolskieTowarzystwoŻywieniaPozajelitowegoiDojelitowegoPTŻPiD
56
5.5.ŻywieniepozajelitowewwarunkachdomowychwPolsce...
...
...
...
...
...
..58
5.6.Żywieniepozajelitowewwarunkachdomowychudzieci...
...
...
...
...
...
...59
5.7.WarszawskieForumŻywieniowe...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...59
5.8.Żywieniepozajelitowewleczeniupooperacyjnychprzetok
przewodupokarmowego...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..60
5