Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
2.Źródłanormatywnewspółpracyobecnewprawiemiędzynarodowym
Takrozumianawspółpracadeterminowanajeststrukturąorganizacyj-
ikompetencjamiorganów,którewniejbiorąudział,przedmiotem,
woparciuoktórysięodbywa,aprzedewszystkimjejramamiprawnymi.
Wodniesieniudowspółpracymiędzynarodowejdodatkowegoznaczenia
nabierająpodstawowezasadyprawamiędzynarodowego,doktórychna-
leżąsuwerennośćpaństwowa,dostępnośćdopoufnychinformacjiorazich
ochrona.Wodniesieniudoegzekucjiobowiązkówpodatkowychdużego
znaczenianabieraróżniekształtowanaochronapodatnika19.
Wdalszejczęścininiejszegorozdziałuprzedstawionezostanąwynika-
jącezróżnychźródełnormatywnychformywspółpracypomiędzyorga-
namiadministracjipublicznejwobszarzeegzekucjiadministracyjnejwie-
rzytelnościpodatkowych.Ukazanieposzczególnychmodeliwspółpracy
umożliwinietylkoichwzajemneporównanie,leczprzedewszystkimpo-
zwolinaprzedstawienienajważniejszychzrębówbędącejgłównymprzed-
miotemniniejszegoopracowaniawspółpracypaństwczłonkowskichUE
przyodzyskiwaniuwierzytelnościpodatkowych.
2.Źródłanormatywnewspółpracy
obecnewprawiemiędzynarodowym
2.1.OrganizacjaWspółpracyGospodarczejiRozwoju
Jednązpodstawowychformprawnychwspółpracymiędzynarodowej
wsprawachpodatkowychpomiędzyorganamifinansowymiposzczegól-
nychkrajówjestwspółdziałaniewramachOrganizacjiWspółpracyGo-
spodarczejiRozwoju(OECD).Organizacjatapowstaław1961r.wParyżu
namocyKonwencjioOrganizacjiWspółpracyGospodarczejiRozwoju,
wrazzProtokołamidodatkowyminr1i2dotejkonwencji,stanowiącymi
jejintegralnączęść,sporządzonejwParyżudnia14grudnia1960r.(Dz.U.
z1998r.Nr76,poz.490).Obecnieskupiaona34państwa,wtymPolskę,
prowadzidziałalnośćwdziedzinachgospodarkiiekonomii.
OECDniemakompetencjidostanowieniawiążącychpaństwaczłon-
kowskienormprawapodatkowego.Zuwagijednaknawysokipoziom
19Szerzejzob.A.LiejaCarrasco,ExchangeofInformationandtheLegalProtectionoftheTaxpayer
(w:)ExchangeofInformation...,red.O.-Ch.Günther,N.Tüchler,s.568–580.
21